Персональний сайт викладача
Ткачука Віталія Васильовича

Конспект лекцій

"Процеси і апарати галузі" 5.05050208Програмою навчальної дисципліни передбачено лекцій: 40 годин аудиторних та 60 годин самостійної роботи. Матеріал дисципліни розбивається на 5 змістових модулі:

1 - Загальні положення. Механічні процеси;

2 - Гідромеханічні процеси;

3 - Теплові процеси;

4,5 - Масообмінні процеси. 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни : вивчення фізико - хімічної сутності основних процесів харчової промисловості, апаратів, в яких протікають ці процеси та методи розрахунків машин і апаратів.

Завдання: формування, поглиблення та систематизація теоретичних знань студентів,  отримання знань під час вирішення професійних задач; забезпечення міжпредметних зв’язків.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:       

 • Загальні закони харчової технології;
 • Основи теорії подібності;
 • Технічні властивості харчової сировини і продуктів;
 • Основи теорії процесів харчової технології;
 • Схеми апаратів , в яких протікають процеси, що вивчаються, і їх принцип роботи;
 • Основи розрахунку апаратів;
 • Регульовані параметри процесів і шляхи їх інтенсифікації.                         

Студенти повинні вміти:     

 • Виконувати розрахунки апаратів;
 • Складати схеми апаратів і вміти пояснювати принципи їх роботи;
 • Користуватися графіками, діаграмами, таблицями, номограмами;
 • Розробляти сучасні способи утилізації відходів виробництва;
 • Пропонувати заходи щодо усунення порушень ведення технологічних      процесів.                 
Обновлен 25 мая 2015. Создан 11 мая 2015